طرح مفهومی هواپیمای روسی که می تواند در ارتفاع بسیار پایین پرواز کند

یک هواپیمای جدید مفهومی در روسی طراحی شده است که می تواند در ارتفاع بسیار پایین پرواز کند. موسسه مرکزی Aero hydrodynamic ژوکوفسکی روسیه (TsAGI)

ادامه