نسل جدید سنسور دیجیتال دوربین با قابلیت تصویر برداری همزمان از نور مرعی و نامرعی

برای اولین بار، دانشمندان در موسسه علوم فوتونی (ICFO) موفق به ساخت یک سنسور تصویربرداری دیجیتال با استفاده از گرافن و نقاط کوانتومی شده

ادامه مطلب