نسل جدید باتری های اتومبیل های برقی تا ۱۰۰۰ کیلومتر شارژ می دهند!

پیشرفت هایی در طراحی باتری های اتومبیل حاصل شده که می تواند این اتومبیل ها را بهتر با عموزاده های بنزینی خود کند. یکی از موانع بزرگ در عدم استقبال برای استفاده از اتومبیل...