انتقال انسان به کیلومترها دورتر با هولولنز مایکروسافت

محققان مایکروسافت برای اولین بار فناوری موسوم به Virtual Teleportation / Holoportation انتقال از راه دور مجازی را با استفاده از هولولنز با موفقیت

ادامه